Verkeerde vulling in Canon Maxify MB 2050

Discussion in 'Canon' started by Kees Verweij, Oct 28, 2016.

 1. Kees Verweij

  Kees Verweij

  Joined:
  Oct 28, 2016
  Messages:
  1
  Likes Received:
  0
  Wie kan mij helpen?
  Ik heb een verkeerde inktvulling in mijn Canon Maxify MB 2050 gedaan. Die komt er nooit meer uit.... of toch wel?
  Het systeem geeft de foutmelding B504. Volgens Canon moet hij naar de reparatieservice, maar dat is ver weg en kost veel. Mogelijk meer dan de printer zelf.
  Wie weet een oplossing om het zelf te doen?
  Alvast bedankt!
  Kees Verweij
   
  Kees Verweij, Oct 28, 2016
  #1
  1. Advertisements

Ask a Question

Want to reply to this thread or ask your own question?

You'll need to choose a username for the site, which only take a couple of moments (here). After that, you can post your question and our members will help you out.